ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN C-Supply Tools

Toepassing

1.Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die primeren op de gebruikelijke eigen algemene voorwaarden van de klant. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt met ‘klant’ zowel de consument als niet-consument begrepen, tenzij uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt; in het bijzonder voor de consument. 

Offertes en overeenkomsten 

2. C-Supply tools is slechts gebonden door haar offertes wanneer haar bestek of bestelformulier door de klant getekend wordt voor akkoord en teruggestuurd of wanneer C-Supply tools schriftelijk zijn bestelling heeft aanvaard.  
3. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden C-Supply nooit.  
4. C-Supply tools behoudt zich het recht om een ontvangen bestelling te weigeren. 
5. Afwijkingen op de offertes zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van C-Supply. 
6. Gevallen van overmacht geven C-Supply het recht haar verbintenissen in hun geheel of gedeeltelijk te verzaken of de uitvoering ervan op te schorten zonder vergoeding noch vooropzeg.  

Levering  

7. De goederen worden vervoerd op risico en onder verantwoordelijkheid van de klant, ook indien er gebruik wordt gemaakt van vervoermiddelen van C-Supply en/of met medewerking van personeelsleden van C-Supply, alsmede wanneer zij franco worden verstuurd. Tenzij anders bepaald, geschiedt de levering in de magazijnen van C-Supply. Alle risico’s welke de koopwaar zou kunnen oplopen vanaf het ogenblik van de ter beschikking stelling in de magazijnen van A.I.M.S tools zijn ten laste van de klant. De goederen worden aangerekend bij vertrek uit de magazijnen van C-Supply verpakking, vracht, taks en kosten inbegrepen.  
8. De leveringstermijnen worden aan de klant gegeven bij wijze van inlichting. De vertraging in de levering zal niet mogen worden ingeroepen als een reden tot verbreking  van de overeenkomst. In geen geval zal na de ter beschikking stelling van de koopwaar, een overeenkomst mogen verbroken worden om reden van vertraging. Een vertraging in de levering vanwege C-Supply kan voor deze geen aanleiding geven tot boete of schadeloossteling.  

Klachten 

9. De klachten inzake zichtbare beschadigingen en/of gebreken zijn nul en zonder waarde indien zij niet schriftelijk worden vermeld op de leveringsbron. Het ondertekenen van de leveringsbron voor ontvangst van de goederen zonder voorbehoud betekent de aanvaarding zonder voorbehoud van de koopwaar.  
10. De klachten inzake verborgen gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk 10 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven aan C-Supply worden gemeld. 
11. In alle gevallen is de verantwoordelijkheid van C-Supply steeds beperkt tot haar keuze: hetzij tot een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen, hetzij tot de eenvoudige terugbetaling van de door partijen overeengekomen eenheidsprijs, hetzij tot de eenvoudige vervanging van de gebrekkige goederen waarbij de vervangen goederen terug eigendom worden van C-Supply. Dit alles zonder dat C-Supply gehouden is tot schadeloosstelling. Terugzendingen zullen slechts aanvaard worden indien A.I.M.S tools zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard en indien zij franco geschieden. Een klacht schorst de betaling niet. 

Garanties 

12. C-Supply geeft de gebruikelijke garantie die zij zelf verkrijgt bij haar leveranciers- fabrikanten. Deze garanties zullen op eerste verzoek medegedeeld worden. 
13. Indien de klant zich beroept op de garantieverplichtingen van C-Supply, dient zij dit steeds te doen a.d.h.v. een aangetekend schrijven. 

Betaling 

14. Tenzij anders overeengekomen zijn onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen. De tarieven van A.I.M.S tools worden alleen uitgegeven als inlichting en kunnen maar als basis dienen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.  
15. Alle facturen zijn betaalbaar te Temse. A.I.M.S tools verzaakt niet aan dit recht wanneer een wissel op de klant getrokken wordt en de domiciliëring in een andere stad dan Temse gebeurd. Het trekken van een wissel op de klant houdt geen schuldvernieuwing in.  
16. Indien tussen de bevestiging en de verzending van het aankooporder de prijs van A.IM.S. tools zou stijgen door een reden onafhankelijk van de wil van C-Supply (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: een verhoging van de prijs van de grondstoffen, een vergoeding van de invoerrechten of transportprijzen, of een verhoging te wijten aan een koerswijziging of een verhoging die werd doorgevoerd door de leverancier/fabrikant) zal A.I.M.S tools de overeengekomen prijs mogen veranderen binnen de verhouding van de ontstane prijsverhoging. C-Supply zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Deze prijswijziging geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel de voorwaarden te wijzigen. 
17. Elk verschuldigd bedrag niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte een interest dragen berekend aan de wettelijke rentevoet (voor niet-consumenten: De rente zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand bij handelstransacties). Daarenboven door het feit alleen van niet betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning, zal het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 10% ten titel van schadevergoeding met een minimum van 100,00 euro.  
18. In geval de klant de hem geleverde goederen niet betaald 30 dagen na vervaldag van de factuur, zal de overeenkomst van rechtswege door A.I.M.S tools kunnen ontbonden worden met een aangetekend schrijven. De postdatum geldt als bewijs van het ogenblik van ontbinding. C-Supply zal aldus de geleverde goederen mogen terugnemen en deze ontbinding zal ook aanleiding geven tot betalen door de klant van een interest berekend aan de wettelijke rentevoet (voor niet-consumenten: De rente zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand bij handelstransacties) en een forfaitaire schadevergoeding van 30% beiden te berekenen op de te betalen factuurprijs. In geval van eenzijdige opzeg door de klant, zal de klant tevens een interest berekend aan de wettelijke rentevoet (voor niet-consumenten: De rente zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand bij handelstransacties) en een forfaitaire schadevergoeding van 30%, beiden te berekenen op de totale factuurprijs, verschuldigd zijn.  

Eigendomsvoorbehoud 

19. Alle geleverde goederen blijven eigendom van C-Supply tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven.  

Herroepingsrecht 

20. Volgende bepalingen zijn enkel van toepassing indien er sprake is van een verkoop op afstand en indien de klant een consument is in de zin van art. I.1., 2° Wetboek Economisch Recht. 
21. De klant heeft, vanaf ontvangst van de goederen, een herroepingsrecht gedurende 14 kalenderdagen  waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij anders overeengekomen. 
22. De klant kan het herroepingsrecht uitsluitend inroepen door C-Supply binnen een termijn van veertien kalenderdagen na levering. C-Supply zal hiervoor een modelformulier op haar website ter beschikking stellen, welke dient te worden ingevuld door de klant en verzonden naar C-Supply. 
23. Indien de klant beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, zal C-Supply het eventueel door de klant reeds betaalde bedrag terugbetalen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat zij de goederen retour heeft ontvangen, onder aftrok van eventueel waardeverlies door schade en/of slijtage. 
24. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de door de klant bestelde gepersonaliseerde goederen. 

Gegevensverwerking 

25. De door de klant verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verwerkt door C-Supply. Door het plaatsen van de bestelling geeft de klant toestemming met de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen minstens bewaard blijven gedurende de uitvoering van de overeenkomst. De klant kan steeds gratis de mededeling, verbetering en verwijdering van zijn door C-Supply verwerkte gegevens vragen. 

Varia 

26. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en worden beslecht door het Belgisch recht.
27. De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of niet afdwingbare bepaling. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1/09/2020. Zij annuleren alle voorgaanden